A A Cymraeg | English

Cofnodion Mabwysiadu

Os ydych yn oedolyn sydd wedi eich mabwysiadu ar neu ar ôl Rhagfyr 30ain 2005 neu’n berthynas naturiol i rywun sydd wedi eu mabwysiadu ar neu ar ôl Rhagfyr 30ain 2005, ac rydych wedi derbyn dyfarniad cymhwyster gan eich asiantaeth fabwysiadu nad ydych yn cytuno ag ef, gallwch naill ai wneud cais i IRM Cymru am gael adolygu dyfarniad cymhwyster yr asiantaeth fabwysiadu neu gallwch wneud sylwadau i’ch asiantaeth fabwysiadu. Mae cost adolygu eich achos yn cael ei dalu gan eich asiantaeth.

Beth all IRM Cymru ei wneud drosoch chi

Mae IRM Mabwysiadu Cymru yn broses adolygu sy’n cael ei gwneud gan Banel Adolygu sy’n annibynnol ar yr asiantaethau mabwysiadu.

Os ydych yn dewis defnyddio IRM Cymru, bydd y panel adolygu’n gwneud argymhelliad o’r newydd i’ch asiantaeth a ddylai’r asiantaeth barhau gyda’i ddyfarniad gwreiddiol neu peidio.

Y pethau nad yw IRM Cymru yn eu gwneud

  • Ni all wyrdroi dyfarniad yr asiantaeth fabwysiadu oherwydd nid yw’r IRM yn awdurdod apeliadau uwch.
  • Nid yw’n ymdrin â chwynion yn erbyn yr asiantaeth fabwysiadu. Dylid ymdrin â chwynion drwy weithdrefn gwynion yr asiantaeth.

Sut mae’r Panel Adolygu’n gweithio

Mae’r Panel Adolygu’n ystyried yr wybodaeth ganlynol er mwyn gwneud ei argymhellion:

  • copi o’ch cais i ddatgelu gwybodaeth; cofnod o unrhyw farn a gafwyd gan yr asiantaeth gan y sawl y mae’r wybodaeth yn ymwneud ag ef/hi;
  • copi o hysbysiad dyfarniad cymhwyster yr asiantaeth
  • eich rhesymau dros ofyn am adolygiad

Os bydd ar y Panel Adolygu angen mwy o wybodaeth, gwneir cais amdano gan eich asiantaeth fabwysiadu cyn cyfarfod y panel, oni bai y byddai’n fwy priodol gofyn i chi’n uniongyrchol.

Cewch wahoddiad i fynychu’r cyfarfod a bydd y Panel Adolygu yn eich cyfarfod chi a’r asiantaeth fabwysiadu er mwyn gofyn am eglurhad ynglŷn â gwybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiadau. Bydd y panel hefyd yn cael cyngor cyfreithiol pe bai’n dymuno gwneud hynny.

Canlyniadau a deilliannau

Mae’r Panel Adolygu yn gwneud ei argymhelliad a bydd yn darparu copi o’r argymhelliad yn ogystal â’r rhesymau i’r asiantaeth fabwysiadu ac i chithau.
Mae’n rhaid i’r asiantaeth fabwysiadu ystyried yr argymhelliad hwn yn ogystal ag argymhelliad y panel mabwysiadu gwreiddiol wrth wneud ei benderfyniad terfynol.

Ni chafodd unrhyw achosion datgelu mabwysiadu eu hadolygu gan IRM Cymru hyd yma ers rhoi’r Rheoliadau ar waith ym mis Rhagfyr 2005.

Rhestr Dermau

Mae “dyfarniad cymhwyster” yn ddyfarniad gaiff ei wneud gan yr asiantaeth fabwysiadu na fydd yn bwrw ymlaen gyda chais neu ei fod yn bwriadu datgelu neu ddal gwybodaeth a warchodir yn ol rhag cofnodion mabwysiadu yn groes i farn y sawl y mae’r wybodaeth yn ymwneud â nhw.