A A Cymraeg | English

Mabwysiadu

Os ydych yn ddarpar fabwysiadwr sydd eisoes wedi derbyn dyfarniad cymhwyster nad ydych yn cytuno ag ef, mae gennych dri dewis:

 1. Efallai y byddwch yn derbyn y cynnig
 2. Gallwch wneud sylwadau ysgrifenedig i’ch asiantaeth fabwysiadu neu
 3. Gallwch wneud cais ysgrifenedig i IRM Cymru am gael adolygu dyfarniad cymhwyster yr asiantaeth fabwysiadu.

Ond, ni allwch wneud rhif 2 a 3. Mae cost adolygu eich achos yn cael ei dalu gan eich asiantaeth.

Beth all IRM Cymru ei wneud drosoch chi

Mae IRM Mabwysiadu Cymru yn broses adolygu sy’n cael ei gwneud gan Banel Adolygu sy’n annibynnol ar yr asiantaethau mabwysiadu.
Os byddwch yn dewis defnyddio IRM Cymru, bydd y panel adolygu yn:

 • adolygu eich addasrwydd fel darpar fabwysiadwr(fabwysiadwyr) i fabwysiadu plentyn ac
 • yn gwneud argymhelliad o’r newydd i’ch asiantaeth ar eich addasrwydd i fabwysiadu plentyn

Y pethau nad yw IRM Cymru yn eu gwneud

 • Nid yw’n gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch achos eich asiantaeth fydd yn gwneud hyn, oherwydd nid yw IRM Cymru yn awdurdod apeliadau uwch
 • Nid yw’n ystyried a ddylai mabwysiadu fod yn gynllun ar gyfer plentyn.
 • Nid yw’n ystyried a ddylid lleoli plentyn gyda darpar fabwysiadwyr penodol.
 • Nid yw’n ymdrin â chwynion yn erbyn yr asiantaeth fabwysiadu. Dylid ymdrin â chwynion drwy weithdrefn gwynion yr asiantaeth.

Sut mae’r Panel Adolygu’n gweithio

Mae’r Panel Adolygu’n ystyried yr wybodaeth ganlynol er mwyn gwneud ei argymhellion:

 • pob gwybodaeth a gyflwynwyd i’r panel mabwysiadu gwreiddiol;
 • unrhyw wybodaeth berthnasol a dderbyniwyd gan yr asiantaeth fabwysiadu ar ôl i’r papurau gael eu hanfon at y panel mabwysiadu; a
 • eich rhesymau dros ofyn am adolygiad.

Os bydd ar y Panel Adolygu angen mwy o wybodaeth, gwneir cais amdano gan eich asiantaeth fabwysiadu cyn cyfarfod y panel, oni bai y byddai’n fwy priodol gofyn i chi’n uniongyrchol.
Cewch wahoddiad i fynychu’r cyfarfod a bydd y Panel Adolygu yn eich cyfarfod chi a’r asiantaeth fabwysiadu er mwyn gofyn am eglurhad ynglŷn â gwybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiadau. Bydd y panel hefyd yn cael cyngor cyfreithiol a meddygol, pe bai’n dymuno gwneud hynny.

Canlyniadau a deilliannau

Mae’r Panel Adolygu yn gwneud ei argymhelliad a bydd yn darparu copi o’r argymhelliad yn ogystal â’r rhesymau i’r asiantaeth fabwysiadu ac i chithau.
Mae’n rhaid i’r asiantaeth fabwysiadu ystyried yr argymhelliad hwn yn ogystal ag argymhelliad y panel mabwysiadu gwreiddiol wrth wneud ei benderfyniad terfynol ynglŷn â’ch addasrwydd chi i fabwysiadu plentyn.

Rhestr Dermau

“Dyfarniad cymhwyster” yw dyfarniad y mae’r asiantaeth fabwysiadu’n ei wneud sy’n:

 • cynnig peidio â’ch cymeradwyo fel rhywun addas i fabwysiadu;
 • dweud nad yw’n fodlon mwyach eich bod yn addas i fabwysiadu;
 • ystyried nad yw darpar fabwysiadwyr yn addas i fabwysiadu plentyn, ac nid yw’n cynnig ei gymeradwyo ef/hi fel rhywun addas i fabwysiadu plentyn.