A A Cymraeg | English

Mabwysiadau: Canllaw cam wrth gam

Bydd eich asiantaeth fabwysiadu’n talu cost yr adolygiad, er y bydd disgwyl i chi dalu eich costau teithio a chostau eraill eich hun.

Cam 1

Pan fyddwn ni’n derbyn eich cais, y dylid ei wneud yn ysgrifenedig o fewn 40 diwrnod i dderbyn y llythyr gan eich asiantaeth yn rhoi gwybod i chi am y dyfarniad cymhwyster, a dylid cynnwys y sail dros wneud y cais ynddo, byddwn wedyn yn nodi’r panel mwyaf addas ar gyfer ystyried eich achos. Fe wnawn ni hyn drwy ystyried a ydych am fabwysiadu plentyn o dramor ac achosion eraill sydd angen eu gwrando.

Fe geisiwn gadw eich pellter teithio yn rhesymol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddyddiad, amser a lleoliad cyfarfod y panel adolygu gan roi o leiaf un mis o rybudd i chi. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, gallwch ofyn am ddyddiad hwyrach. Os hoffech deithio i leoliad arall, trafodwch hyn gyda ni, ond cofiwch na ellir talu unrhyw gostau na chostau teithio.

Cam 2

Mae IRM yn gofyn am yr holl wybodaeth gan yr asiantaeth fabwysiadu.

Cam 3

Mae IRM yn gofyn am eich caniatâd i ddatgelu’r holl bapurau gan gynnwys gwybodaeth feddygol. Nid yw hyn yn cynnwys cofnodion y panel gwreiddiol rhag dylanwadu ar y Panel Adolygu. Ond, bydd y Panel Adolygu’n cael gwybod am y rhesymau dros y panel gwreiddiol ac argymhelliad y sawl sy’n gwneud y penderfyniad i beidio â chymeradwyo.

Cam 4

Cewch wybod erbyn pa ddyddiad y bydd angen cyflwyno unrhyw wybodaeth ychwanegol. Mae hyn cyn i’r holl bapurau gael eu hanfon at aelodau’r panel.

Efallai y bydd Rheolwr Cytundeb IRM hefyd yn gofyn am wybodaeth ychwanegol naill ai gennych chi neu’r asiantaeth. Bydd cynghorydd cyfreithiol a chynghorydd meddygol ar gael i’r Panel Adolygu yng nghyfarfod y panel, os oes angen. Efallai y bydd y cynghorydd meddygol yn gofyn am wybodaeth ychwanegol hefyd i’w cynorthwyo gyda’r adroddiad. Caiff yr wybodaeth i gyd ei hystyried wedyn gan y panel adolygu.

Byddwch yn derbyn copi o’r papurau a gyflwynwyd i’r panel gwreiddiol. Anfonir copïau o’r wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gennych chi neu gan yr asiantaeth at y parti arall cyn cyfarfod y panel, ac eithrio unrhyw wybodaeth gyfrinachol gan drydydd parti na ellir ei rannu gyda chi.

Cam 5

Paratoi at gyfarfod y Panel Adolygu
Pan fyddwch wedi eich gwahodd i fynychu’r cyfarfod, cewch fynd gyda phartner, os oes gennych un. Dewis arall fyddai i chi fynd â ffrind gyda chi. Rôl y ffrind yw bod yn gefn i chi; ni all ef neu hi siarad ar eich rhan na bod yn eiriolwr drosoch. Bydd y cyfarfod yn eithaf anffurfiol. Os oes gennych nam corfforol, synhwyraidd neu ddysgu neu os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i chi, cewch ddod â chyfieithydd neu gynorthwyydd gyda chi yn ogystal â ffrind. Sylwer na allwn ni dalu unrhyw gostau i chi nac i unrhyw ffrind neu gyfieithydd am fynychu’r cyfarfod.

Dysgu mwy am y Panel Adolygu

Caiff eich asiantaeth fabwysiadu wahoddiad i anfon cynrychiolydd i gyfarfod y Panel Adolygu. Eu penderfyniad nhw, wrth gwrs, fydd dewis pwy fydd yn mynychu, ond disgwyliwn iddynt anfon rhywun fydd yn gallu ateb cwestiynau’r panel adolygu.

Cam 6

Cyfarfod y Panel Adolygu
Bydd cynghorydd proffesiynol i’r panel adolygu fydd yn gallu cynnig cyngor ar ddeddfu, canllawiau ac ymchwil i sicrhau fod pob mater perthnasol wedi eu hystyried a’r gweithdrefnau cywir wedi eu dilyn. Bydd Ysgrifennydd y Panel yno i gadw cofnodion y cyfarfod. Ni fydd Ysgrifennydd y Panel, y Cynghorydd Proffesiynol nac unrhyw Gynghorydd Cyfreithiol yn cymryd rhan yn nhrafodaethau’r Panel Adolygu nac yn rhan o ffurfio argymhelliad y panel adolygu.

Unwaith y bydd aelodau’r panel wedi trafod y gwaith papur, byddant yn penderfynu ar y cwestiynau y maen nhw am eu gofyn i chi neu i gynrychiolwyr yr asiantaeth. Caiff pob un ohonoch eich gwahodd i mewn gyda’ch gilydd a chewch y cyfle i wneud eich sylwadau ac ateb cwestiynau.
Cewch eich gwahodd i nodi eich achos a rhoi eich rhesymau dros anghytuno gyda’r dyfarniad cymhwyso. Bydd aelodau’r panel adolygu’n gallu gofyn cwestiynau i chi.

Efallai y byddant angen gweld cynrychiolwyr y darparwr ar wahân os oes ganddynt gwestiynau’n ymwneud â gwybodaeth trydydd parti cyfrinachol.

Yn yr achos hwnnw, gofynnir i chi aros yn yr ystafell aros tra bydd y panel yn trafod yr achos. Efallai y bydd y Panel Adolygu am eich galw yn ol i egluro unrhyw bwynt gyda’r naill ochr neu’r llall a phan fyddant yn siŵr bod yr holl wybodaeth ganddynt, byddant yn rhoi gwybod i chi y cewch fynd. Efallai y bydd angen i chi aros am hyd at ddwy awr.

Bydd y panel yn gorffen eu trafodaethau ac yn penderfynu ar argymhelliad.

Cam 7

Ar ôl cyfarfod y Panel Adolygu
Byddwn yn anfon copi atoch o argymhelliad y panel adolygu a’u rhesymau. Anfonir copi o argymhelliad a rhesymau’r panel a set lawn o gofnodion at eich asiantaeth fabwysiadu i’w helpu nhw wrth wneud penderfyniad.

Caiff hwn ei bostio atoch chi o fewn 10 diwrnod gwaith i’r dyddiad y gwneir yr argymhelliad. Bydd eich asiantaeth fabwysiadu’n ysgrifennu atoch wedyn yn rhoi gwybod i chi am ei benderfyniad terfynol.

Cam 8

Y camau nesaf
Os ydych yn parhau i fod yn anhapus gyda phenderfyniad terfynol yr asiantaeth fabwysiadu, nid oes hawl i apelio yn ei erbyn. Os ydych yn dal yn anfodlon, dylech geisio eich cyngor eich hun, er enghraifft, gan gyfreithiwr neu Gyngor ar Bopeth, ynglŷn â pha gamau y gallwch eu cymryd.