A A Cymraeg | English

Maethu: Canllaw cam wrth gam

Bydd eich darparwr gwasanaeth maethu’n talu cost yr adolygiad, er y byddwch angen talu eich costau a’ch costau teithio eich hun.

Cam 1

Pan fyddwn ni’n derbyn eich cais, byddwn yn nodi’r panel sydd fwyaf addas i ystyried eich achos. Gwnawn hyn drwy ystyried achosion eraill sydd angen eu gwrando. Fe geisiwn gadw eich teithio yn bellter rhesymol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddyddiad, amser a lleoliad cyfarfod y panel adolygu gan roi o leiaf un mis o rybudd i chi. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, gallwch ofyn am ddyddiad hwyrach. Os hoffech deithio i leoliad arall, trafodwch hyn gyda ni, ond cofiwch na ellir talu unrhyw gostau na chostau teithio, ac fe allai hyn olygu oedi eich achos.

Cam 2

Mae IRM yn gofyn am yr holl wybodaeth gan y darparwr gwasanaeth maethu.

Cam 3

Mae IRM yn gofyn am eich caniatâd i ddatgelu’r holl bapurau gan gynnwys gwybodaeth feddygol. Nid yw hyn yn cynnwys cofnodion y panel maethu rhag dylanwadu ar y Panel Adolygu. Ond, bydd y Panel Adolygu’n cael gwybod am y rhesymau’r panel maethu a’r sawl sy’n gwneud y penderfyniad dros argymell peidio â chymeradwyo.

Cam 4

Cewch wybod erbyn pa ddyddiad y bydd angen cyflwyno unrhyw wybodaeth ychwanegol. Mae hyn cyn i’r holl bapurau gael eu hanfon at aelodau’r panel.

Efallai y bydd Rheolwr Cytundeb IRM Cymru hefyd yn gofyn am wybodaeth ychwanegol naill ai gennych chi neu gan yr asiantaeth. Caiff yr holl waith papur ei adolygu gan Gynghorydd Cyfreithiol a’r Rheolwr Cytundeb. Bydd cynghorydd meddygol yn adolygu unrhyw wybodaeth feddygol a gynhwysir yn y gwaith papur ac efallai y bydd yn ceisio gwybodaeth ychwanegol hefyd i’w helpu nhw gyda’u hadroddiad. Caiff yr wybodaeth i gyd ei hystyried wedyn gan y panel adolygu. Efallai y bydd y Cynghorydd Meddygol ar gael yng nghyfarfod y panel hefyd i gynghori’r Panel Adolygu os oes materion meddygol wedi eu nodi.

Byddwch yn derbyn copi o’r papurau a gyflwynwyd i’r panel maethu ac eithrio unrhyw wybodaeth trydydd parti cyfrinachol na ellir ei rhannu gyda chi. Anfonir copiau o unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gennych chi neu’r asiantaeth at yr ochr arall cyn cyfarfod y panel.

Cam 5

Paratoi at gyfarfod y Panel Adolygu 
Adolygu Pan fyddwch wedi eich gwahodd i fynychu’r cyfarfod, cewch fynd gyda phartner, os oes gennych un. Dewis arall fyddai i chi fynd â ffrind gyda chi. Rôl y ffrind yw bod yn gefn i chi; ni all ef neu hi siarad ar eich rhan na bod yn eiriolwr drosoch. Bydd y cyfarfod yn eithaf anffurfiol. Os oes gennych nam corfforol, synhwyraidd neu ddysgu neu os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i chi, cewch ddod â chyfieithydd neu gynorthwyydd gyda chi yn ogystal â ffrind. Sylwer na allwn ni dalu unrhyw gostau i chi nac i unrhyw ffrind neu gyfieithydd am fynychu’r cyfarfod.

Dysgu mwy am y Panel Adolygu

Caiff eich darparwr gwasanaeth maethu wahoddiad i anfon cynrychiolydd i gyfarfod y Panel Adolygu. Eu penderfyniad nhw, wrth gwrs, fydd dewis pwy fydd yn mynychu, ond disgwyliwn iddynt anfon rhywun fydd yn gallu ateb cwestiynau’r panel adolygu, megis y gweithiwr cymdeithasol fu’n asesu a’u rheolwr goruchwyliol.

Cam 6

Cyfarfod y Panel Adolygu
Bydd cynghorydd proffesiynol i’r panel adolygu fydd yn gallu cynnig cyngor ar ddeddfu, canllawiau ac ymchwil i sicrhau fod pob mater perthnasol wedi eu hystyried a’r gweithdrefnau cywir wedi eu dilyn. Bydd Ysgrifennydd y Panel yno i gadw cofnodion y cyfarfod. Ni fydd Ysgrifennydd y Panel, y Cynghorydd Proffesiynol nac unrhyw Gynghorydd Cyfreithiol yn cymryd rhan yn nhrafodaethau’r Panel Adolygu nac yn rhan o ffurfio argymhelliad y panel adolygu.

Unwaith y bydd aelodau’r panel wedi trafod y gwaith papur, byddant yn penderfynu ar y cwestiynau y maen nhw am eu gofyn i chi neu i gynrychiolwyr yr asiantaeth. Caiff pob un ohonoch eich gwahodd i mewn gyda’ch gilydd a chewch y cyfle i wneud eich sylwadau ac ateb cwestiynau.
Cewch eich gwahodd i nodi eich achos a rhoi eich rhesymau dros anghytuno gyda dyfarniad cymhwyso. Bydd aelodau’r panel adolygu’n gallu gofyn cwestiynau i chi. Efallai y byddant angen gweld cynrychiolwyr y darparwr ar wahân os oes ganddynt gwestiynau’n ymwneud â gwybodaeth trydydd parti cyfrinachol. Yn yr achos hwnnw, gofynnir i chi aros yn yr ystafell aros tra bydd y panel yn trafod yr achos. Efallai y bydd y Panel Adolygu am eich galw yn ôl i egluro unrhyw bwynt gyda’r naill ochr neu’r llall a phan fyddant yn siwr bod yr holl wybodaeth ganddynt, byddant yn rhoi gwybod i chi y cewch fynd. Efallai y bydd angen i chi aros am hyd at ddwy awr.

Bydd ystafelloedd aros ar wahan ar eich cyfer chi a chynrychiolwyr yr asiantaeth os ydych yn dymuno eu defnyddio.

Bydd y panel yn cwblhau eu gwaith trafod ac yn ffurfio argymhelliad.

Cam 7

Ar ôl cyfarfod y Panel Adolygu
Byddwn yn anfon copi o argymhelliad y panel adolygu atoch a rhesymau a set o gofnodion, er na fydd hwn yn cynnwys cofnod o unrhyw wybodaeth gyfrinachol gan drydydd parti a drafodwyd. Anfonir copi o argymhelliad a rhesymau’r panel a set lawn o gofnodion at eich darparwr gwasanaeth maethu i’w helpu nhw i wneud penderfyniad. Caiff hwn ei bostio atoch o fewn 12 diwrnod i ddyddiad y gwrandawiad. Yna, bydd eich darparwr gwasanaeth maethu’n ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi beth yw eu penderfyniad terfynol.

Cam 8

Y Camau nesaf
Os ydych yn dal i fod yn anhapus gyda phenderfyniad terfynol y darparwr gwasanaeth maethu, nid oes hawl i apelio yn ei erbyn. Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, dylech geisio eich cyngor eich hun, er enghraifft, gan gyfreithiwr neu Gyngor ar Bopeth, ynglŷn â pha gamau y gallwch eu cymryd.