A A Cymraeg | English

Dateglu cofnodion mabwysiadu: Sut I wneud cais

Yr unig rai all wneud cais i’r panel adolygu yw’r rhai a fabwysiadwyd neu berthnasau gwaed, lle digwyddodd y mabwysiadu ar neu ar ol Rhagfyr 30ain 2005, ac nid ydynt yn cytuno gyda’r dyfarniad cymhwyster a roddwyd iddynt gan yr asiantaeth fabwysiadu.
Gwneud eich cais Mae’n rhaid i’ch cais gael ei wneud yn ysgrifenedig a chynnwys y canlynol:

  • Eich rhesymau dros anghytuno gyda dyfarniad eich asiantaeth fabwysiadu;
  • dyddiad y llythyr a dderbynioch gan eich asiantaeth fabwysiadu’n rhoi gwybod i chi am y dyfarniad,
  • enw a chyfeiriad eich asiantaeth fabwysiadu. Bydd hyn yn ein galluogi ni i gael gwybodaeth ganddynt y bydd ar y Panel Adolygu ei angen.

Mae’n rhaid i chi wneud eich cais o fewn 40 diwrnod gwaith o ddyddiad llythyr yr asiantaeth fabwysiadu.

Gallwch anfon eich cais atom ni drwy’r post, ffacs neu e-bost. Mae’n bwysig nad ydych yn anfon eich cais i unrhyw gyfeiriad arall gan y bydd hyn yn peri oedi wrth i’r panel adolygu ystyried eich cais.