A A Cymraeg | English

Maethu: Sut i wneud cais

Yr unig rai sy’n gallu gwneud cais i’r panel adolygu yw’r rhai y mae eu darparwr gwasanaeth maethu’n rhoi gwybod iddynt nad yw’n ystyried eu bod yn addas i fod yn ofalwyr maeth, yn dymuno newid eu telerau cymeradwyo neu’n tynnu eu cymeradwyaeth yn ôl, a bod llythyr y sawl sy’n gwneud y penderfyniad wedi ei anfon ar yr 2il Ebrill 2010 neu ar ôl hynny.

Gwneud eich cais

Mae’n rhaid i’ch cais gael ei wneud yn ysgrifenedig a chynnwys y canlynol:

  • y rhesymau pam rydych yn anghytuno gyda dyfarniad eich darparwr gwasanaeth maethu,
  • dyddiad y llythyr a dderbynioch gan eich darparwr gwasanaeth maethu yn rhoi gwybod i chi am y dyfarniad ac
  • enw a chyfeiriad eich darparwr gwasanaeth maethu. Bydd hyn yn ein galluogi ni i gael gwybodaeth ganddynt y bydd ar y Panel Adolygu ei angen.

Mae’n rhaid i chi wneud eich cais o fewn 28 diwrnod calendr o ddyddiad llythyr y darparwr gwasanaeth maethu.

Gallwch anfon eich cais atom ni drwy’r post, ffacs neu e-bost. Mae’n bwysig nad ydych yn anfon eich cais i unrhyw gyfeiriad arall gan y bydd hyn yn peri oedi wrth i’r panel adolygu ystyried eich cais.